Integritet

Här nedan kan du ta del av information som berör din integritet när du besöker eller samarbetar med oss.

Sekretess

För att STHLM Stressterapi som privat aktör ska kunna framhålla ett förtroende gentemot dig som klient -  att STHLM Stressterapi inte delger1) någon information vidare som yttras, skrivs ned eller erhålls på annat sätt om dig som klient och person - önskar STHLM Stressterapi som privat aktör - som därmed står utanför Offentlighets- och Sekretesslagen (2009:400) - upplysa om sekretess för dig som klient. Detta är en del av klientavtalet som upprättas mellan STHLM Stressterapi och dig som klient. När du som klient muntligt eller skriftligt bekräftar för STHLM Stressterapi att du tagit del av denna information är du införstådd med att STHLM Stressterapi har sekretess. STHLM Stressterapi lämnar aldrig ut några personuppgifter eller annan information som rör klientens identitet.1)


1) 

  • Sekretessen gäller inte när skyldighet föreligger enligt lag att lämna ut information.

  • Sekretessen omfattar inte sådan information som kan påvisas blivit känd för STHLM Stressterapi på annat sätt än genom kontakt mellan STHLM Stressterapi och dig som klient.

  • Sekretessen gäller inte sådan information som anses vara allmänt känd.

 
Viss information, kan användas i syfte att rådfråga andra aktörer - konsultation som avser att hjälpa dig som klient. Alltjämt är informationen begränsad och din identitet avslöjas aldrig.  

 

Viss information, som syftar till att du som klienten får rätt hjälp, kan lämnas ut till samarbetande aktörer för att eventuellt inleda ett externt samarbete, men först då du som klient uttryckligt samtycker och att ett samarbete inleds.
Om du som klient inleder ett samarbete med annan aktör på inrådan från STHLM Stressterapi behöver du som klient på egen hand se över denna aktörs praxis gällande sekretess, således kan inte detta avtal användas av andra personer utanför STHLM Stressterapis verksamhet då sekretess som har upprättas mellan STHLM Stressterapi och dig som klient.


Detta åtagande om sekretess gäller utan begränsning i tiden och därför även efter avslutat samarbete mellan STHLM Stressterapi och dig som klient.

---

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig under tiden du är klient hos oss.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv eller från offentliga uppgifter på internet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas under tiden vi har ett samarbete.


De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med  yttre aktörer som har med din behandling att göra om du godkänner det det innan vi delar dessa uppgifter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.


Personuppgiftsansvarig är Anders Eldståhl, verksamhetsansvarig på STHLM Stressterapi som lyder under näringsverksamhet Eldstahl Consulting. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@sthlmstressterapi.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

---

Cookies

Eftersom det enligt lagen om elektronisk kommunikation är webbsidans skyldighet att informera dig som besökare om användning av cookies (kakor) på sidan informeras du härmed om att denna sida använder sådana. Cookies består av en textfil som vid ditt besök sparas och vid nästa besök hämtas från din enhet. Filen består av information från besöket, vilket till exempel kan användas för att kommas ihåg uppgifter vid inloggning (en funktionalitet som dock inte används på denna sida). Sidan du besöker (i detta fall sthlmstressterapi.se) kan dock inte få tillgång till annan information om dig som användare.


Vi kan komma att använda Google Analytics för trafikmätning. 


Enligt lagen om elektronisk kommunikation är det även webbsidans skyldighet att se till att du som besökare ger ditt samtycke till den hantering av cookies som gäller på denna sida. Genom att använda sthlmstressterapi.se samtycker du härmed till denna hantering.

---